Normativa

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic

Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques

Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre de 1994, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració general de l’Estat

RESOLUCIÓ EDU/3013/2018, de 19 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya