Permisos en relació a la jornada de votació del 12 de març

PERMISOS EN RELACIÓ A LA JORNADA DE VOTACIÓ DEL DIMARTS 12 DE MARÇ DE 2019


PERMÍS PER ANAR A VOTAR EL DIMARTS 12 DE MARÇ DE 2019 ADREÇAT A TOT EL PROFESSORAT.

El professorat disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.


PERMÍS PER A LA JORNADA DE VOTACIÓ ADREÇAT ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS,  I A LES PERSONES INTERVENTORES I APODERADES.

El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició de persona interventora o apoderada, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior. Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

Pots consultar el teu lloc de votació per mitjà del següent enllaç: Enllaç a la consulta
Més informació a la RESOLUCIÓ EDU/3013/2018, de 19 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya